Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice Subliem

Definities:

Hondenuitlaatservice Subliem; eigenaar van Hondenuitlaatservice Subliem of een medewerk(st)er. - Eigenaar; persoon wiens naam onder de overeenkomst staat, óf wiens naam op de eigendomspapieren staan, óf in wiens huis de hond/huisdier verblijft. - Hond; daar waar hond staat dient men, in geval van meerdere honden, dit als zodanig te lezen. Ook wel huisdieren.

Algemeen:

Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing. - Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69951470 en van toepassing op alle overeenkomsten aangaande Hondenuitlaatservice Subliem. - Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst en prijzen. – Hondenuitlaatservice Subliem behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen of te schrappen, zonder opgaaf van redenen. Aanpassingen/wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden middels nieuwe algemene voorwaarden, waarna alle voorgaande algemene voorwaarden vervallen. - Aan fouten in alle vormen van schrijven door Hondenuitlaatservice Subliem kunt u zich geen rechten ontlenen. - In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Hondenuitlaatservice Subliem. Beroep hierop is niet mogelijk. - Door ondertekening van de overeenkomst gaat eigenaar akkoord met deze voorwaarden.

1. Rechten en plichten Hondenuitlaatservice Subliem:

1.1. De hond wordt op de afgesproken dag(en) opgehaald en thuisgebracht. Hondenuitlaatservice Subliem behoudt zich het recht voor om in geval van een extra of gewijzigde ophaaldag(en) u mede te delen dat er voor uw hond geen plaats meer is. Deze extra of gewijzigde dag(en) geschieden in volgorde van binnenkomst, wees dus tijdig met uw aanmelding. Na afmelding van uw vaste dag heeft Hondenuitlaatservice Subliem het recht om dit plekje te geven aan een andere hond. U geeft met afmelden van een vaste plek, het recht op uw vaste plek voor die dag af.

1.2. Hondenuitlaatservice Subliem behoudt zich het recht voor de ophaaltijd en/of groep in te delen naar eigen inzicht om een zo gunstig mogelijke route of groep te verkrijgen, wel zal uw hond(en) in een vaste groep (ochtend of middag groep) worden geplaatst. Hondenuitlaatservice Subliem probeert zich zo veel mogelijk aan de vooraf afgesproken groep tijden te houden. Echter kunnen tijden wijzigen door bijv. calamiteiten, verkeershinder of wijziging van de route.

1.3. Uitlaten geschiedt loslopend, in groepsverband op eigen terrein. Alleen in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van Hondenuitlaatservice Subliem en na overleg met eigenaar, kan hiervan worden afgeweken. Hondenuitlaatservice Subliem neemt pups mee vanaf de leeftijd van 8 weken. Ongecastreerde reuen worden, na beoordeling van Hondenuitlaatservice Subliem, wel of niet meegenomen in groepsverband. Wanneer uw hond de groepsdynamiek dusdanig verstoort behoud Hondenuitlaatservice Subliem het recht uw hond tijdens de groep wandeling apart te plaatsen. De eigenaar word hierover zover nodig achteraf geïnformeerd.

1.4. Hondenuitlaatservice Subliem gaat gemiddeld een uur met de hond wandelen. In geval van calamiteiten of andere omstandigheden, zal de duur van de wandeling naar inzicht van Hondenuitlaatservice Subliem worden aangepast.

1.5. Hondenuitlaatservice Subliem is niet aan te merken als eigenaar van de hond/huisdier(en). Hondenuitlaatservice Subliem is, door ondertekening van de overeenkomst, gemachtigd om de hond uit te laten/op te passen/huisdieren bij u thuis te verzorgen.

1.6. Sleutels van het huis van eigenaar worden zorgvuldig bewaard en alleen gelabeld met de naam en ras van de hond plus een willekeurig sleutel nummer. Sleutels worden nimmer aan derden meegegeven, anders dan na overleg met eigenaar, met uitzondering van personeel van Hondenuitlaatservice Subliem. Sleutels worden niet voor een ander doeleinde gebruikt dan voor het halen en brengen van de hond, verzorgen van huisdieren of het bezorgen van goederen door Hondenuitlaatservice Subliem zoals overeengekomen met de eigenaar. Sleutels van het huis worden ingeval van wanbetaling door Hondenuitlaatservice Subliem in depot gehouden totdat volledige vergoeding van openstaande facturen en kosten is geschiedt.

1.7. Eigenaar is verantwoordelijk voor het afgeven van de huissleutel, dit dient minimaal 24 uur voor aanvang van de ingeplande service te geschieden op het adres van Hondenuitlaatservice Subliem op de door Hondenuitlaatservice aangegeven tijd. Eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de huissleutel op het adres van Hondenuitlaatservice Subliem, dit kan enkel op de door Hondenuitlaatservice Subliem aangegeven tijd.

1.8. Hondenuitlaatservice Subliem gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om. Tijdens vervoer en wandeling kunnen naar eigen inzicht handelingen geschieden ter bevordering van de veiligheid van de persoon of andere honden. Hondenuitlaatservice Subliem zal er zorg voor dragen dat er zo min mogelijk letsel kan worden toegebracht aan de hond tijdens het uitlaten en zal waar nodig eerste hulp bieden. Hondenuitlaatservice Subliem is EHBO Hond en Kat gecertificeerd.

1.9. Hondenuitlaatservice Subliem gaat op verantwoorde wijze om met uw huisdier(en). Tijdens de verzorging periode kunnen naar eigen inzicht handelingen geschieden ter bevordering van de veiligheid van de persoon of andere dieren. Hondenuitlaatservice Subliem zal er zorg voor dragen dat er zo min mogelijk letsel kan worden toegebracht aan de huisdieren tijdens het verzorgen en zal waar nodig eerste hulp bieden. Hondenuitlaatservice Subliem is EHBO Hond en Kat gecertificeerd.

1.10. Voor de verzorging voor katten bij eigenaar thuis geld de verplichting dat alle te verzorgen katten binnen het huis worden gehouden en verzorgd. Wanneer eigenaar wil dat katten buiten worden gehouden en/of verzorgd worden, is Hondenuitlaatservice Subliem niet aansprakelijk voor letsel dat de kat oploopt tijdens de verzorgperiode.

1.11. Hondenuitlaatservice Subliem behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te weigeren als zij van mening is dat deze problemen of gevaar op kan leveren voor de andere, onder haar hoede gestelde, honden, personeel of de persoon zelf. Indien de hond een gedrag ontwikkelt die het dier ongeschikt maakt voor uitlaten in groepsverband mag en kan Hondenuitlaatservice Subliem de overeenkomst per direct opzeggen, met verrekening van de gemaakte kosten.

1.12. Hondenuitlaatservice Subliem neemt alléén honden aan, welke gechipt zijn en bezitten over geldige inentingspapieren. Hieronder wordt verstaan de entingen zoals door de dierenarts volgens de huidige richtlijnen gebruikelijk is. Blijkt bij ophalen dat de hond ziek is, dan wordt de hond niet meegenomen maar zal de hond een korte wandeling krijgen, indien de hond hiertoe in staat is. Eigenaar wordt op de hoogte gesteld van de gezondheidstoestand van de hond.

1.13. Loopse teven worden niet meegenomen voor de duur van de loopsheid. Er wordt een duur van 4 weken aangehouden.

1.14. Hondenuitlaatservice Subliem behoudt zich het recht voor om het uitlaten tijdelijk niet uit te voeren gedurende vakanties, cursussen, algemene feestdagen. Vakanties en/of cursussen zullen ruim op tijd worden medegedeeld door Hondenuitlaatservice Subliem.

1.15. Hondenuitlaatservice Subliem behoudt zich het recht voor om het uitlaten tijdelijk niet uit te voeren in geval van overmacht, extreme weersomstandigheden, familieomstandigheden of ziekte/arbeidsongeschiktheid van (personeel van) Hondenuitlaatservice Subliem. En heeft het recht deze afmelding kort van te voren door te geven als rede van overmacht.

2. Rechten en plichten eigenaar:

2.1. Eigenaar draagt er zorg voor dat de hond tijdig de juiste vaccinaties (Ziekte van Weil, Grote Cocktail,Kennelhoest enting) heeft ontvangen en blijft ontvangen zolang de hond meegaat. Voor alle huisdieren welke Hondenuitlaatservice Subliem voor u verzorgd geld ook dat minimaal 7 dagen voor aanvang van de verzorgperiode, alle wettelijk verplichte entingen zijn gegeven of nog geldig zijn. Tevens dient eigenaar zorg te dragen voor een regelmatige preventieve behandeling tegen vlooien en teken en op tijd zal ontwormen. Gelieve de hond geen vlooiendruppels te geven de dag voor de wandeling of de dag van de wandeling dit omdat wij veel contact hebben met de honden en zij in de zomer kunnen zwemmen in onze badjes waardoor uw middel weg kan spoelen. Kan het niet anders, dan graag van te voren melden. Dan kunnen wij er rekening mee houden.

2.2. Hondenuitlaatservice Subliem stelt verplicht dat de hond een degelijke halsband of tuig (geen ketting) om heeft bij het ophalen. Deze blijf voor de veiligheid om tijdens het wandelen. De riem dient op een vaste plek, zichtbaar klaar te liggen/hangen. Hondenuitlaatservice Subliem is niet verantwoordelijk voor het beschadigen/verliezen van de riem/halsband of tuig . Bij thuiskomst zal Hondenuitlaatservice Subliem de halsband of tuig afdoen mits eigenaar anders aangeeft.

2.3. Eigenaar dient over een W.A. verzekering te beschikken waarin de hond/huisdier is opgenomen.

2.4. Eigenaar dient er zorg voor te dragen dat Hondenuitlaatservice Subliem toegang heeft tot de plaats waar de hond/huisdier zich bevindt. Als Hondenuitlaatservice Subliem geen toegang heeft op de dag dat de hond mee zou gaan of huisdier word verzorgd, dan wordt de wandeling of verzorging doorberekend.

2.5. Eigenaar machtigt Hondenuitlaatservice Subliem om op kosten van de eigenaar medische zorg te verschaffen wanneer dit als gevolg van een gebeurtenis tijdens het uitlaten noodzakelijk geacht wordt. Indien blijkt dat er een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er eerst contact met de eigenaar worden opgenomen voor zover dit mogelijk is. Wanneer Hondenuitlaatservice Subliem niet in korte tijd contant kan krijgen met eigenaar, heeft Hondenuitlaatservice Subliem het recht te beslissen over de medische zorg welke op dat moment direct nodig word geacht door de behandelend dierenarts. Hondenuitlaatservice Subliem is aangesloten bij een vaste dierenarts en zal wanneer mogelijk enkel naar deze dierenarts gaan.

2.6. Eigenaar accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies of nat kan zijn. Hondenuitlaatservice Subliem zorgt, voor de eerste reiniging. Eigenaar zorgt dat er een handdoek beschikbaar is en geplaatst word bij de deur om wanneer nodig de pootjes van uw hond nogmaals zo ver mogelijk te drogen.

2.7. Eigenaar draagt zorg dat alle spullen ten behoeve van de verzorging van uw huisdier(en) op de vooraf afgesproken plaats staan. Hondenuitlaatservice Subliem zal zich tijdens het verzorgen van uw huisdier(en) zo veel mogelijk aan de afgesproken verzorging houden. Hondenuitlaatservice Subliem is niet aansprakelijk voor schade in of aan uw huis welke door het huisdier is aangericht tijdens de verzorgperiode.

2.8. Een gps tracer is niet toegestaan tijdens het verblijf bij of gebruikmakend van een van onze diensten.

3. Aansprakelijkheid:

3.1. Hondenuitlaatservice Subliem is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect). Eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare (gevolg)schade, geleden door Hondenuitlaatservice Subliem of derden, veroorzaakt door de hond/huisdier. Het aangaan van de overeenkomst geschiedt voor eigen risico.

3.2. Kosten van medische zorg, verricht aan een andere dan uw eigen hond, worden op U verhaald indien uw hond deze schade heeft veroorzaakt. Als niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is, worden de kosten tussen de eigenaren verdeeld.

3.3. Hondenuitlaatservice Subliem is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van een niet te voorziene omstandigheid zoals: overmacht, weersomstandigheden, familieomstandigheden, ziekte/arbeidsongeschiktheid van (personeel van) Hondenuitlaatservice Subliem.

3.4. Hondenuitlaatservice Subliem is niet aansprakelijk bij inbraak in huis van eigenaar wanneer Hondenuitlaatservice Subliem uw huissleutel in bezit heeft/verlies hiervan binnen 24 uur na verlies gemeld heeft aan eigenaar, of door eigenaar niet aantoonbaar kan worden gemaakt dat dit ten gevolgen is van het verlies van de sleutel door Hondenuitlaatservice Subliem.

3.5. Hondenuitlaatservice Subliem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan woning of inboedel t.g.v. vieze of natte honden/huisdieren.

3.6. Elke aansprakelijkheid voor besmetting, ziekte, letsel en ongevallen die voortkomen (anders dan door nalatigheid van Hondenuitlaatservice Subliem), of overlijden van de hond tijdens het uitlaten, of met een oorsprong die terug te leiden is op het moment van uitlaten en die niet te wijten valt aan Hondenuitlaatservice Subliem, wordt afgewezen.

3.7. Hondenuitlaatservice Subliem is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door de eigenaar verstrekte gegevens. Schuld dient te worden aangetoond door eigenaar.

3.8. Indien aansprakelijkheid van Hondenuitlaatservice Subliem voor schade van eigenaar al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade óf tot ten hoogste het uit te keren bedrag van de bedrijf W.A. verzekering van Hondenuitlaatservice Subliem.

4. Betaling:

4.1. De overeenkomst (van vaste dagen) wordt aangegaan voor de vooraf mondeling afgesproken dagen en tijden. De overeenkomst wordt stilzwijgend voortgezet. Behoudens schriftelijke opzegging van 14 dagen in acht genomen. Tijdens deze 14 dagen opzegtermijn kunt u geen wandelingen afzeggen. Tenzij Hondenuitlaatservice Subliem anders beslist.

4.2. Voor Verzorging aan Huis, Dagopvang en Vakantieopvang worden vooraf datums en prijzen vastgesteld. Eenmaal gereserveerd kunnen deze datums niet worden afgemeld! Extra dagen toevoegen aan de al afgesproken datums kan enkel wanneer Hondenuitlaatservice Subliem hier tijd en plaats voor heeft. Ook deze dagen kunnen na reservering niet meer worden afgemeld. Komt u eerder terug van vakantie blijft het afgesproken bedrag hetzelfde, mits Hondenuitlaatservice Subliem anders beslist.

4.3. De factuur voor de uitlaatservice dient eigenaar binnen 7 dagen na ontvangst op het rekeningnummer van Hondenuitlaatservice Subliem over te maken. (rekeningnummer staat op onze website vermeld). Prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

4.4. De factuur voor de dagopvang (mits u vaste uitlaatdagen heeft) dient te worden voldaan voor uw hond opgehaald word. Dit mag vooraf, bij aanvang of ten tijde van ophalen, van uw hond geschieden.

4.5. De factuur voor dierverzorging (mits u vaste uitlaatdagen heeft) dient te worden voldaan voor het einde van de gereserveerde verzorgdagen. Dit mag vooraf, bij aanvang of bij het ophalen van uw huissleutel geschieden. De factuur voor een privé consult/coaching dient (mits u vaste uitlaatdagen heeft) te worden voldaan voor aanvang van de plande service, uiterst voor beëindiging van de service.

4.6. Wanneer de betalingstermijn van 7 dagen is verstreken zonder dat de betaling heeft plaatsgevonden, volgt een herinnering per mail. Indien de betaling na verstrijken van 14 dagen (herinneringstermijn) alsnog achterwege blijft volgt een ingebrekestelling, vermeerderd met € 10,00 administratiekosten.

4.7. Vanaf het moment dat de ingebrekestelling is verzonden worden na iedere 7 dagen de openstaande betalingen vermeerderd met € 12,50. Deze extra kosten zullen zolang als nodig is, toegevoegd worden aan de openstaande betaling, totdat alle kosten betaald zijn. Vanaf verzending ingebrekestelling wordt de dienstverlening gestaakt. Na ontvangst van de betalingen zal de dienstverlening weer worden hervat, met dien verstande dat de betaling vóóraf binnen dient te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de hond niet uitgelaten/huisdier verzorgd.

4.8. Indien de vordering uit handen gegeven wordt, zullen de incassokosten op de eigenaar worden verhaald.

5. Afmelden.

5.1. Indien u vaste dagen van de Hondenuitlaatservice niet minimaal 14 dagen voor aanvang heeft afgemeld, behoudt Hondenuitlaatservice Subliem zich het recht om de volledige prijs door te berekenen. m.u.v. loopse teven.

5.2. Extra/losse geboekte wandelingen kunnen niet worden afgemeld! Hondenuitlaatservice Subliem beslist of hierop een uitzondering kan worden gemaakt. Heeft u geen vaste dag in de hondenuitlaatservice en wilt u een losse wandeling boeken hou er rekening mee dat die dag niet afmelden kan worden. Mocht het geval toch zijn van afmelden dan word de wandeling volledig doorberekend. Hondenuitlaatservice Subliem beslist of hierop een uitzondering kan worden gemaakt.

5.3. Hondenuitlaatservice Subliem werkt alle dagen. Ook alle Feestdagen! Hondenuitlaatservice Subliem werkt ook alle officiële feestdagen. Houd u er rekening mee dat u indien u geen gebruik wilt maken van de uitlaatservice en/of dagopvang tijdens feestdagen, deze diensten minimaal 14 dagen van tevoren afmeld. Meld u korter van te voren af, dan de gestelde termijn, word uw ingeplande dienst in rekening gebracht. Hondenuitlaatservice Subliem beslist of hierop een uitzondering kan worden gemaakt.

5.4. Indien er geen afmelding heeft plaatsgevonden en de hond niet aanwezig is bij ophalen, zal Hondenuitlaatservice Subliem de dienst volledig door berekenen.

5.5. In geval van overlijden van de hond vindt verrekening van de factuur/10-rittenkaart plaats. In geval van blijvend) letsel aan de hond beoordeeld Hondenuitlaatservice Subliem of de factuur/10-rittenkaart verrekend kan worden.

5.6. Geen recht bestaat op terugbetaling van de niet genoten wandelingen van een 10-rittenkaart bij opzeggen van uw overeenkomst. Ook niet wanneer deze verlopen is, anders dan door bovenstaande redenen.

5.7. De geldigheid van de 10-rittenkaart verloopt na 6 maanden, wijziging van de geldigheid van de 10-rittenkaart vindt plaats naar beoordeling van Hondenuitlaatservice Subliem. De 10-rittenkaart is persoonsgebonden en kan niet geven of doorverkocht worden aan derde.

5.8. Bij huisdierverzorging aan huis kunnen ingeplande datums niet worden afgemeld. Enkel in geval van overlijden van het te verzorgen huisdier kan kosteloos worden afgemeld en word het evt. vooraf betaalde bedrag verrekend. Bij meerdere huisdieren geld enkel verrekening voor het betreffende huisdier. De verzorging voor alle overige huisdieren blijft geldig zoals is overeengekomen.

5.9. Voor dagopvang van uw hond(en) geld, indien u vaste opvang dagen van de dagopvang niet minimaal 14 dagen voor aanvang heeft afgemeld, behoudt Hondenuitlaatservice Subliem zich het recht om de volledige prijs door te berekenen. m.u.v loopse teven.

5.10. Los geboekte dagen of extra dagopvang naast uw vaste dag kunnen niet meer worden afgemeld! Hondenuitlaatservice Subliem beslist of hierop een uitzondering kan worden gemaakt. Heeft u geen vaste dag in de dagopvang en wilt u een losse opvang dag boeken hou er rekening mee dat die niet afmelden kan worden. Mocht het geval toch zijn van afmelden dan word de opvang dag volledig doorberekend. Hondenuitlaatservice Subliem beslist of hierop een uitzondering kan worden gemaakt.

5.11. Voor logeerdagen van uw hond(en) geld, indien u vaste logeer dagen niet minimaal 14 dagen voor aanvang heeft afgemeld, behoudt Hondenuitlaatservice Subliem zich het recht om de volledige prijs door te berekenen. m.u.v loopse teven.

5.12. Los geboekte logeer dagen of extra logeer dagen kunnen niet meer worden afgemeld! Hondenuitlaatservice Subliem beslist of hierop een uitzondering kan worden gemaakt. Heeft u geen vaste logeer dag en wilt u een losse logeer dag boeken hou er rekening mee dat die niet afmelden kan worden. Mocht het geval toch zijn van afmelden dan word de logeer dag volledig doorberekend. Hondenuitlaatservice Subliem beslist of hierop een uitzondering kan worden gemaakt.

5.13. Privé consult/coaching welke ingepland/geserveerd zijn kunt uiterlijk tot 14 dagen voor aanvang afmelden/verzetten. Hondenuitlaatservice Subliem behoud zich het recht om het volledige bedrag in rekening te brengen wanneer deze service niet op tijd is afgemeld.

footer-bottom-honden.jpg